*Troop B CMA 2021-22

Aidan Zhang

Alex Bashorun

Carter Unell

Derek Zhang

Eston Armstrong

Ferran Fernandez Servitje

Gian Kilborn

Gregory Chekerdijian

Hanqi Su

Hanzhe Zhang

Haotang Fu

Haoyang Leng

Jack Mullins

Jacob Maibach TB

Javier Navarro

Jed Lee

Jishen Gao

Jiwei Zhang

Jorge Macari